Зер нові сівал ки: три Falcon’а від Farmet

Tорік офіційно був узя тий вро жай-ний рубіж у 70 млн т (хо ча ре альна цифра навіть дещо ви ща), найб лиж ча ж пер спек тива — 100 млн т. В ос нові цього до сягнення — на сам перед напо лег лива праця аграріїв і сучасні агро техно логії, за вдяки яким ста ла можливою така вро жайна ста тис тика.

У журналі Пропозиця 2019/04 опублікована стаття про Falcon...

Tорік офіційно був узя тий вро жай-ний рубіж у 70 млн т (хо ча ре альна цифра навіть дещо ви ща), найб лиж ча ж пер спек тива — 100 млн т.
В ос нові цього до сягнення — на сам перед напо лег лива праця аграріїв і сучасні агро техно логії, за вдяки яким ста ла можливою така вро жайна ста тис тика.
Са ме за вдя ки цим двом рушіям за ро ки не за лежності Ук раїни вда ло ся підвищити вро жайність ос новних сільсько го сподарсь ких куль тур більш ніж удвічі.
Сільсько го с по дарсь ка техніка як один із еле ментів су час них ви со ких аг ро тех но логій відіграє в цьо му процесі провідну роль. І як що в підготовці ґрун ту, вне сенні до б рив і ро боті з рос лин ни ми за лиш ка ми ком панія Farmet відо ма сільгоспви роб ни кам уже по над 23 ро ки, то історія на ших висівних ма шин в Ук раїні тільки по чи нається.

Докладніше в доданій статті ...

Автор статті:  Олег Приходько, координатор компанії Farmet в Україні та Молдові

Файли для скачування

Маєте питання? Зв'яжіться з нами.