Právna doložka

Spoločnosť Farmet a. s. týmto deklaruje podmienky a právne obmedzenie používania internetovej prezentácie (ďalej v texte len "podmienky") na webovej adrese www.farmet.cz (ďalej v texte len "stránky"). Tieto podmienky sa vzťahujú na všetky osoby, ktoré používajú webové stránky (ďalej v texte len "používatelia").

Prevádzkovateľom stránok je spoločnosť Farmet a. s. (ďalej v texte len "prevádzkovateľ"), ktorý je v súlade so zák. č. 121/2000 Sb., o práve autorskom, o právach súvisiacich s právom autorským a o zmene niektorých zákonov oprávnený vykonávať majetkové práva k stránkam.

Prevádzkovateľ stránok v súlade so zák. č. 121/2000 Sb., o práve autorskom, o právach súvisiacich s právom autorským a o zmene niektorých zákonov je výhradným autorom a držiteľom práv autorských ku všetkým textom, fotografiám a súborom na stránkach zverejnených. Akékoľvek kopírovanie, publikovanie alebo iný spôsob verejného šírenia týchto dokumentov bez výslovného písomného súhlasu  vlastníka autorských práv je zakázané.

Akékoľvek použitie diela, spočívajúce v kopírovaní a napodobňovaní alebo zdieľaniu  textového obsahu alebo grafických prvkov stránok bez výslovného súhlasu prevádzkovateľa stránok, je protiprávne a bude posudzované ako porušenie autorského práva a práv súvisiacich s právom autorským. Obsah stránok i jednotlivé prvky stránok sú právne chránené autorským zákonom č. 121/2000 Sb., v znení neskorších predpisov.

Informácie publikované na stránkach vychádzajú z informácií, ktoré poskytuje Farmet a. s., a ktorých účelom je informovať najmä o ponuke produktov a služieb. Prevádzkovateľ neručí za správnosť a úplnosť informácií na stránkach. Prevádzkovateľ môže kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia vykonávať zmeny informácií na stránkach. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné škody, ktoré používateľom môžu vzniknúť v súvislosti s používaním stránok.

Prevádzkovateľ ďalej nenesie žiadnu zodpovednosť za obsah internetových stránok tretích subjektov, ktoré možno navštíviť prostredníctvom.

Tieto podmienky použitia stránok je oprávnený meniť či doplňovať len prevádzkovateľ a sú platné a účinné dňom ich zverejnenia: 15. august 2015.

Máte nejaké otázky? Kontaktujte nás.