Technologie zakládání porostů řepky ozimé

31. 7. 2020
Letošní rok přinesl v řadě oblastí konečně dostatek srážek, někde až příliš. Setí řepky ozimé začíná již za krátkou dobu a řada zemědělců zvažuje správnou strategii.
Technologie zakládání porostů řepky ozimé

V tuto chvíli ještě nelze s dostatečnou přesností odhadnout, jaké počasí bude při setí řepky v srpnu. V řadě oblastí je však půda již nyní dostatečně zásobena vodou a tak nic nebrání dopřát řepce jak posklizňovou podmítku předplodiny, tak hlubší zpracování půdy před setím nebo přímo během setí. Je řada způsobů, jak toho lze dosáhnout a vše závisí na průběhu počasí a na výkonnosti souprav, aby se založení porostů stihlo v dobrých termínech. Obecně platí, že pokud je dobrá zásoba vody a půdní vlhkostní podmínky optimální, lze půdu zpracovávat všemi způsoby a není prakticky co zkazit. Jakmile však půda vykazuje vyšší nebo naopak nižší vlhkost, je nutné volit odlišnou strategii. Při nižší vlhkosti nemá cenu půdu kypřit ve velkém předstihu a příliš hluboko, dokud není dostatečná pravděpodobnost srážek. Hlubší prokypření je nejvhodnější spojit přímo se setím do jednoho přejezdu. Naopak pokud je příliš vlhko, je nutné provést kypření co nejdříve to půdní podmínky dovolí, ale pouze na takovou hloubku, aby se nevytvářely nadměrné hrudy s malým podílem jemné zeminy. I zde je pak vhodné kypřit i při setí, ale opět na rozumnou hloubku. Kypření při setí musí vždy zajistit provzdušnění kořenové zóny, vytvoření seťového lůžka a vytvoření dostatečného podílu jemné zeminy pro dobrý kontakt osiva s půdní vláhou. Pozor, příliš hluboké kypření příliš vlhké půdy může způsobit pravý opak!

Většina zemědělců má mnohaleté zkušenosti se setím řepky a má vyzkoušené a ověřené různé způsoby jak nejlépe založit vyrovnaný a kvalitní porost řepky. Snažíme se naslouchat těmto zemědělcům a naši techniku vyvíjíme a vyrábíme s ohledem na jejich doporučení a přání.


Představme si nyní jednotlivé technologie zakládání porostů řepky ozimé, a to v pořadí, podle šetření půdní vláhou:

Vzhledem k nejistým srážkám a značně suchým rokům je výrazným trendem v zakládání porostů řepky setí spojené s pásovým kypřením do jedné operace. A to buď přímo do strniště nebo do mělké podmítky. Pro tyto technologie je určen modulární secí stroj Falcon PRO v konfiguraci s přední dlátovou strip sekcí a secími botkami pro řádky s roztečí 25 cm. Secí stroj je vybaven kypřícími dláty, která zajišťují prokypření půdy v osách řádků do hloubky až 20 cm. Dláta o šíři pouhých 20 mm zajišťují prokypření bez rizika tvorby hrud a s velmi nízkým tahovým odporem. Především v suchých oblastech přináší tento systém vyrovnané porosty a základ výborného výnosu. Půdní vláha je maximálně využita ve prospěch řepky a celkový proces zakládání porostů je velmi produktivní. Kypření půdy během setí může být kombinováno s ukládáním hnojiva, a to přímo do kořenového depa budoucích rostlin. Standardem v mnoha podnicích je setí do mělké podmítky, která se mnohdy odehrává hned za sklízecí mlátičkou. Diskové podmítače Softer dokonale podříznou a zamíchají rostlinné zbytky a vytvoří podíl jemné nakypřené zeminy, která na těžkých půdách zlepšuje následný kontakt osiva s půdou po strip setí.

Technologie přímého setí do strniště s dlátovým kypřením do hloubky až 20 cm přímo během setí. Rozteč řádků je 25 cm.
Technologie zajistí výborné porosty i ve velmi suchých letech.

Především na těžších půdách je vhodné technologii přímého setí do strniště doplnit předchozí kvalitní mělkou podmítkou do hloubky 5 – 8 cm, která zajistí vytvoření jemné zeminy na povrchu a následně lepší kontakt osiva s půdou po zasetí.

Setí do podmítky Setí přímo do strniště

Porovnání porostů zasetých Falconem Pro Strip s dlátovým kypřením na lehčí půdě přímo do strniště nebo do mělké podmítky na extrémně suchém stanovišti v roce 2018. Stejné stanoviště, stejný termín setí, stejná odrůda. Při setí do podmítky byla půda do hloubky cca 10 cm zcela suchá, při přímém setí do strniště byla dláty vynášena nepatrně vlhká půda k povrchu. I tak se rozdíl vláhy projevil. Technologie s orbou nebo hlubším kypřením vykazovaly v dané oblasti výsledky výrazně horší. 


Do těžších půd s dostatkem vláhy je vhodné použít hloubkový kypřič Digger, který výrazně zlepšuje absorpci vody v utužených půdách, prokypří podorniční vrstvu a zajistí provzdušnění půdy. Digger jedním přejezdem půdu zpracuje, díky urovnávacím diskům výborně urovná a zadní dvojitý hrotový válec připraví půdu hned pro následné setí v požadované minimalizační předseťové kvalitě. Hloubkový kypřič Digger lze doplnit i o sadu pro aplikování granulovaných hnojiv do kořenové zóny půdního profilu, a to rovnou ve dvou rozdílných hloubkách.

Technologie zakládání porostů řepky s hlubokým prokypřením do hloubky cca 35 – 40 cm a aplikací hnojiv do více horizontů. Ideální do velmi těžkých nebo silně utužených půd. Hloubkový kypřič půdu výborně provzdušní a zajistí výborné vsakování vláhy.


Dnes již zcela standardní technologií zakládání porostů řepky je mělká podmítka a následně středně hluboké kypření do cca 25 cm dlátovými kypřiči s intenzivním promícháním půdy s rostlinnými zbytky. Na středních a lehčích půdách může být podmítka z časových důvodů vynechána. Na těžkých půdách je však velmi žádoucí a zlepšuje podíl jemně nakypřené zeminy důležité pro kvalitní kontakt osiva s půdou po zasetí. Optimálním řešením je dvouřadý kypřič DUOLENT nebo třířadý kypřič TRIOLENT vyznačující se výbornou kvalitou práce s příznivým tahovým odporem. Pro náročné zemědělce je k dispozici čtyřřadý kypřič TERRIX s velmi intenzivním prakticky celoplošným kypřením, které je však vykoupeno mírně vyšším tahovým odporem vztaženým k pracovnímu záběru. Všechny kypřiče mohou pracovat do hloubky až 35 cm. Boční křidélka pro celoplošné zpracování je vhodné používat do hloubky 20 cm. Pro práci ve větších hloubkách je výhodnější práce bez křidélek, pouze dláty, čímž se výrazně snižuje tahový odpor stroje, ale kvalita zpracování přitom neklesá. Setí je vhodné provádět v co nejkratším časovém odstupu po kypření. Klasická aplikace hnojiv před zpracováním může být doplněna cílenou aplikací hnojiv během setí do podkořenového depa.

Nejrozšířenější technologie zakládání porostů řepek využívá středně hluboké kypření do hloubky cca 25 cm širokozáběrovými dvou-, tří-, nebo čtyřřadými kypřiči. Pro setí lze využívat i secí stroje Falcon Pro Fert umožňující aplikaci hnojiv do půdního depa.


Klasickou, ale dnes již ustupující, je technologie s orbou. I zde je nutná kvalitní podmítka, a to hlubší, aby byly dobře promíchány rostlinné zbytky do většího horizontu. Kromě rychlejšího rozkladu organické hmoty a potlačení nežádoucích efektů na přístup rostliny k půdní vláze se dobrou podmítkou zlepšuje i kvalita drobení při orbě. Následně je nutné kvalitní zpětné zkompaktnění zorané půdy kombinátorem Kompaktomat. Přední a zadní válce stroje půdu účinné zpětně zhutní, obnoví půdní kapilaritu a vytvoří optimální seťové lůžko. Kypřící sekce prokypří povrchovou vrstvu půdy a vytvoří lehkou „peřinku“ pro zabránění výparu a optimální podmínky pro vzzcházení. Pro setí do taktp připravené půdy je optimální např. širokozáběrový secí stroj Falcon SW. Časový odstup orby, předseťové přípravy a setí musí být přitom co nejmenší, ideálně do 1-2 hodin.

Klasická technologie zakládání porostů řepky s orbou. Důležitá je kvalitní podmítka do hloubky 8 – 12 cm s výborným promícháním rostlinných zbytků. Kvůli úspoře vláhy a zajištění dobré vzcházivosti je nutné provádět orbu, předseťovou přípravu a setí v těsném časovém sledu 1-2 hodin. Je proto důležité využívat výkonnou širokozáběrovou techniku.


Disponujeme širokými znalostmi a zkušenostmi v oblasti technologií zpracování půdy, aplikace hnojiv a setí. V případě jakýchkoliv dotazů nebo námětů se na nás neváhejte obrátit.

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.