Kompaktomat pro vyšší výnosy a zisky

17. 3. 2022
Klíčovým předpokladem vysokých výnosů a jejich meziroční stability je správné zpracování půdy, které zajistí jak dobré vsakování dešťové vody, tak její intenzivní vzlínání ke kořenům rostlin v období sucha. Půdu je tedy nutné nejen dobře a dostatečně hluboko prokypřit, ale i optimálně zpětně utužit v celém prokypřeném profilu, aby byl obnoven optimální poměr kapilárních a nekapilárních pórů. Důležité je i vytvoření výrazného přechodu utužené a neutužené půdy v hloubce setí, tzv. seťového lůžka. Osivo uložené na seťové lůžko v optimální hloubce má dostatek půdní vláhy zespodu z optimálně utužené zóny a může dobře prorůstat kyprou půdou směrem nahoru.
Kompaktomat pro vyšší výnosy a zisky

Je velmi důležité vytvořit optimální strukturu půdy pro setí co nejmenším počtem přejezdů předseťových kombinátorů. Každý další přejezd techniky po poli může způsobovat nadměrné drobení některých frakcí půdy a vzniklý prach následně při vydatnějších deštích ucpává kapilární póry. Vzniká tzv. půdní škraloup a na poli se mohou tvořit při deštích kaluže, nebo může docházet k vodní erozi.

ŠPATNĚ
Při nerovnoměrném zpracování půdy hrozí špatné a nerovnoměrné vcházení rostlin.
SPRÁVNĚ
Rovnoměrné zpracování půdy předseťovým kombinátorem Kompaktomat předurčuje rovnoměrné vzcházení rostlin.

Předseťové kombinátory Kompaktomat splňují svoji kvalitou práce veškeré uvedené požadavky. Jediným přejezdem zajistí všechny potřebné operace, aby byla půda znovu optimálně zkompaktněna a bylo vytvořeno ideální seťové lůžko. Masivní konstrukce strojů Kompaktomat zajišťuje spolehlivou práci i v těžkých půdních podmínkách. Pěchovací válce účinně vytváří optimální půdní strukturu zajišťující dobré vsakování dešťové vody a její zpětné vzlínání ke kořenům rostlin v suchých obdobích. Soustava urovnávacích smyků a kypřících radlic zajišťuje výborné urovnání povrchu půdy a vytvoření seťového lůžka v požadované hloubce, na které bude následně ukládáno osivo při setí konvenčními secími stroji.

Stroje Kompaktomat zajišťují velmi produktivní zpracování půdy, které díky své kvalitě zajistí výborné a rovnoměrné vzcházení všech plodin, které se projeví ve vyšším výnosu. Použití Kompaktomatů je výborné nejen před setím obilovin nebo luskovin, ale především před setím přesně setých plodin jako cukrovka, slunečnice nebo kukuřice. Ve všech případech výrazně zvyšuje jistotu vzejití maximálního počtu jedinců a má přímý dopad na maximalizaci výnosů a zisku.

Výborné a rovnoměrné vzcházení všech plodin se projeví ve vyšším výnosu

Kukuřice
Kukuřice
Cukrová řepa
Řepka olejka
Pšenice
Pšenice
Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.